cert

Alumni

ALUMNI COMMITTEE 2016

Name: AMAN SETH
BATCH: 2010-14
Branch: B.TECH.(C.S.E.)

Name: Nitin Kumar
BATCH: 2011-15
Branch: B.TECH.( E.C.)

Name: Ankit kumar
BATCH: 2010-14
Branch: B.TECH.(C.S.E.)

Name: AMIT KUMAR
BATCH: 2002-06
Branch: B.TECH.(E.C.)

2015-16

Name: Anuj
Passout- 2015
Branch: B.TECH.(C.S.)

Name: Gaurav Tyagi
Passout- 2015
Branch: B.TECH.(C.S.)

Name: Gopal Karoo
Passout- 2015
Branch: B.TECH.(C.S.)

Name: Aaarti Mangal
Passout- 2015
Branch: B.TECH.(C.S.)

Name: Mohit Kumar
Passout- 2015
Branch: B.TECH.(C.S.)

Name: Monu Mittal
Passout- 2010
Branch: B.TECH.(C.S.)

Name: Rahul
Passout- 2015
Branch: B.TECH.(C.S.)

Name: Rohit Kr Rai
Passout- 2015
Branch: B.TECH.(C.S.)

Name: Vikas Kumar
Passout- 2015
Branch: B.TECH.(C.S.)

2014-15

Name: Navneet Saini
Passout- 2014
Branch: B.TECH.(C.S.) Company Name: Wipro Infotech

2013-14

Name: Akhilesh
Passout- 2013
Branch: B.TECH.(C.S.) Company Name: Steria

Name: Shashank
Passout- 2013
Branch: B.TECH.(C.S.) Company Name: Control Case

Name: Sandip
Passout- 2013
Branch: B.TECH.(C.S.) Company Name: Qinfotech

Name: Monu Mital
Passout- 2013
Branch: B.TECH.(C.S.) Company Name: Controlcase

Name: Rohit Kumar Raj
Passout- 2013
Branch: B.TECH.(C.S.) Company Name: ZapInfotech

2012-13

Name: Nidhi
Passout- 2012
Branch: (C.S.) Company Name: AKG

Name: Prabhakar
Passout- 2012
Branch: (C.S.) Company Name: videocon

Name: Abhay
Passout- 2012
Branch: (C.S.) Company Name: Adloys

Name: Priyanka
Passout- 2012
Branch: B.TECH.(C.S.) Company Name: BTC

Name: Saurabh
Passout- 2013
Branch: (C.S.) Company Name: Accenture

2010-11

Name: Harsh Khattar
Passout- 2010
Branch: (C.S.) Company Name: ABES

Name: Anjali Thakur
Passout- 2010
Branch: (C.S.) Company Name: Polaris

Name: Mariya
Passout- 2010
Branch: (C.S.) Company Name: MIET

Name: Devendra Singh
Passout- 2010
Branch: (C.S.) Company Name: ABES

Name: Abhishek Sahai
Passout- 2010
Branch: (C.S.) Company Name: PRAMIT Technology